Ka Pule No Ka Malumalu - Ka Pule Lokahi

The Prayer For Protection  » The Unity Prayer

 

Ka Malamalama o ke Akua e ho'opuni mai ia kakou.

The Light of God Surrounds Us.

Ke aloha o ke Akua e kipuni mai ia kakou. 

 The Love of God Enfolds Us.

Ka mana o ke Akua e ho'opakele mai ia kakou. 

The Power of God Protects Us.

Ke alo  o ke Akua  e  malama  mai ia kakou.

The Presence of God Watches Over Us.

Ma kahi a kakou, e hele aku ai he Akua no. 

Wherever We Are,  God Is.

Amene......Amene.......Amene.......

 

 

 “We cannot do great things.  We can only do small things with great love.”

Mother Theresa

Back to Home Page